باورهای منطقی، باورهای غیر منطقی

قسمت اول

همه ما در زندگی باورهایی نسبت به خود و دیگران داریم كه نوع این باورها می تواند ،احساس و رفتار ما را دستخوش تغییر كند. "آلبرت آلیس "از كسانی است كه در زمینه ی باورهای غیر منطقی و نقش آن در اختلالات روانی و رفتاری مطالعات گسترده ای داشته است . وی معتقد است با تغییر باورهای غیر منطقی می توانیم به سلامت روانی خود كمك كنیم. در اینجا برخی از باورهای غیرمنطقی رایج اشاره می كنیم:

1- من به عشق وتایید افراد مهم نیازمندم.(غیر منطقی) عشق و تایید بسیار دلپذیر است و در شرایط مناسب به دنبال آن خواهم بود اما آنها از واجبات نیستند من بدون آن ها نیز می توانم زندگی كنم.(منطقی)

2- برای ارزشمند بودن به عنوان یك انسان باید به موفقیت در هر كاری كه می كنم بدون هیچ اشتباهی دست یابم.(غیرمنطقی) من همواره سعی می كنم تا حد ممكن به موفقیت دست یابم اما شایستگی عدم شكست ،غیر واقعی است. بهتر است كه خود را جدا از عملكرد خود به عنوان یك انسان بپذیرم.(منطقی)

3-افراد باید همواره كار صحیح را انجام دهند زمانی كه كاری آسیب زا انجام می دهندباید سرزنش و تنبیه شوند.(غیر منطقی) ناخوشایند است كه گاهی افراد كارهای نادرست انجام می دهند اما انسان ،كامل نیست و ناراحت كردن خودم در حقیقت تغییری ایجاد نخواهد كرد.(منطقی)

4- وقایع باید طبق آنچه می خواهم باشد و در غیر این صورت زندگی غیر قابل تحمل خواهد بود.(غیر منطقی) هیچ قانونی وجود ندارد كه بگوید هر چیز باید آنگونه كه می خواهم اتفاق بیافتد. نا امید كننده است اما می توانم این را درك كنم به خصوص برای جلوگیری از فاجعه.(منطقی)

5- ناراحتی من به واسطه ی اتفاقات خارج از كنترل من به وجود آمده اند و در نتیجه كار زیادی نمی توانم برایش انجام دهم.(غیر منطقی) عوامل خارجی بسیاری د ركنترل من نیستند اما این ها افكار من هستند (نه عوامل خارجی)كه باعث احساسات من می شوند و می توانم بیاموزم كه افكارم را كنترل كنم.(منطقی)

6- من باید در مورد چیزهای خطرناك و ناخوشایند نگران باشم و گرنه آنها ممكن است اتفاق بیافتد.(غیرمنطقی) نگرانی در مورد وقایعی كه می توانند ناخوشایند باشنداز رخ دادن آن ها جلوگیری نخواهد كرد. این كار فقط من را در حال حاضر نگران و افسرده می سازد.(منطقی)